Previjanje na vrh

O projektu prečišnjavanje

Da bi Evropska unija do leta 2030 dosegla svoje energetske in podnebne cilje, so potrebne pomembne naložbe, da bi bili projekti energetske učinkovitosti privlačnejši za potencialne vlagatelje in finančne institucije. Evropska unija je zato kot prednostno nalogo za prihodnost opredelila spodbujanje trga storitev energetske učinkovitosti v Evropi.

V tem okviru je projekt REFINE, ki ga financira EU, opredelil pomanjkanje privlačnih možnosti financiranja za projekte EES kot glavno oviro za razvoj delujočega, trdnega trga EES v Evropi.

Cilj projekta REFINE je torej prispevati k zagotavljanju zadostnih in privlačnih virov financiranja naložb v energetsko učinkovitost. Osrednji za razvoj trdnega trga storitev energetske učinkovitosti je zagotavljanje razpoložljivosti virov financiranja za projekte EES.

Temeljni cilji refine so:

  • Izboljšanje refinanciranja projektov EES
  • Pootrjevanje uporabe shem refinanciranja v poslovni praksi EES

Zgoraj navedeni cilji se bodo dosegli z razvojem shem refinanciranja, ki bodo ponudnikom EES omogočili, da počistijo svojo bilanco stanja in tako omogočili prihodnje naložbe v nove projekte. Refine si bo prizadevala tudi za zmanjšanje transakcijskih stroškov za sheme refinanciranja s standardizacijo. Nazadnje bo projekt olajšal večjo oceno tveganja s povečano preglednostjo in uporabo kreditnih jamstev.

Refine že od zdaj razvija svoje rešitve v sodelovanju s ključnimi zainteresiranimi stranmi, vključno s finančnimi institucijami, ponudniki EES, tržnimi posredniki in jamstvenimi skladi. V celotnem projektu bo REFINE sodelovala s temi zainteresiranimi stranmi z uporabo njihovega strokovnega znanja za opredelitev in ublažitev tveganj, povezanih s refinanciranjem projektov EES. Med vsemi stranmi se bo prav tako iskalo usklajevanje za izboljšanje znanja o praktičnem izvajanju sistemov refinanciranja in spodbujanje splošne ozaveščenosti o koristih shem refinanciranja na področju finančne izvedljivosti prihodnjih naložb.

Pregledi projektov, ki jih je mogoče prenesti, so na voljo tukaj: REFINE z navodili in plakati.

Konzorcij REFINE sestavlja 11 partnerskih organizacij iz vse Evrope s strokovnim znanjem na področju projektov refinanciranja in energetske učinkovitosti. Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 v okviru sporazuma o nepovratnih sredstvih št. 894603.

Zunanji svetovalni odbor

Zunanji svetovalni odbor REFINE ima strateško vlogo pri projektu ter zagotavlja izkušnje, nasvete in povratne informacije o tem, kako doseči splošne cilje projekta. Svetovalni odbor sestavljajo predstavniki ključnih institucij, kot so EI, EEFIG, hrvaško ministrstvo za regionalni razvoj in skladi EU (MA) ter mednarodni komercialni skladi.

SORODNI PROJEKT: SUPER-I

Namen direktive SUPER-i je podpreti financiranje prenove EE (energetsko učinkovitih) staležev socialnih stanovanj po Vsej Evropi, hkrati pa povečati delež energije iz obnovljivih virov v končni porabi energije po teh posebnih ciljih:

  • prilagojeni ePPP (javno zasebna partnerstva EE) in načrti;
  • Zbiranje in obdelava podatkov;
  • vključevanje naložb EE v strategije upravljanja portfeljev;
  • ozaveščenost in pomnožljivost;
  • SUPER-i Načrt in platforma;
  • INVESTICIJSKI PLINOVODI SUPER-I.