Ritiniet uz augšu

Par REFINE projektu

Lai Eiropas Savienība līdz 2030. gadam sasniegtu savus enerģētikas un klimata mērķus, ir nepieciešamas ievērojamas investīcijas, lai energoefektivitātes projektus padarītu pievilcīgākus potenciālajiem investoriem un finanšu iestādēm. Tāpēc Eiropas Savienība par prioritāti nākotnē ir noteikusi energoefektivitātes pakalpojumu (EES) tirgus veicināšanu Eiropā.

Saistībā ar minēto, ES finansētajā projektā REFINE ietvaros ir konstatēts, ka pievilcīgu finansēšanas iespēju trūkums EES projektiem ir būtisks šķērslis funkcionējoša, stabila EES tirgus attīstībai Eiropā.

Tādēļ REFINE mērķis ir veicināt pietiekamu un pievilcīgu finansējuma avotu nodrošināšanu ieguldījumiem energoefektivitātē. Spēcīga energoefektivitātes pakalpojumu tirgus attīstības centrā ir finansējuma avotu pieejamības nodrošināšana EES projektiem.

REFINE galvenie mērķi:

  • EES projektu refinansējamības uzlabošana
  • Refinansēšanas izmantošanas pastiprināšana EES uzņēmējdarbības praksē

Iepriekšminētie mērķi tiks sasniegti, attīstot un veidojot refinansēšanas shēmas, kas ļaus EES pakalpojumu sniedzējiem "attīrīt" savu bilanci, tādējādi ļaujot veikt turpmākus ieguldījumus jaunos projektos. REFINE arī centīsies samazināt darījumu izmaksas refinansēšanas shēmām, izmantojot standartizāciju. Visbeidzot, projekts veicinās lielāku riska novērtēšanu, palielinot pārredzamību un izmantojot kredītgarantijas.

Jau no paša sākuma REFINE izstrādā savus risinājumus sadarbībā ar galvenajām ieinteresētajām personām, tostarp finanšu iestādēm, EES (energoefektivitātes pakalpojumu) sniedzējiem, tirgus veicinātājiem un garantiju fondiem. Visā projekta laikā REFINE sadarbosies ar šīm ieinteresētajām personām, izmantojot savas zināšanas, lai identificētu un mazinātu riskus, kas saistīti ar EES projektu refinansēšanu. Tāpat tiks mēģināts panākt koordināciju starp visām iesaistītajām pusēm, lai uzlabotu zināšanas par refinansēšanas shēmu praktisko īstenošanu un veicinātu vispārēju izpratni par refinansēšanas shēmu priekšrocībām attiecībā uz turpmāko ieguldījumu finansiālo iespējamību.

Lejupielādējami projekta pārskati ir pieejami šeit: REFINE brošūra un plakāts.

REFINE konsorciju veido 11 partnerorganizācijas no Eiropas ar pieredzi refinansēšanas un energoefektivitātes projektu jomā. Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas "Apvārsnis 2020" saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 894603.

Ārējā konsultatīvā padome

REFINE ārējai konsultatīvajai padomei ir stratēģiska loma projektā, un tā sniedz pieredzi, padomus un atsauksmes par to, kā sasniegt vispārējos projekta mērķus. Konsultatīvās padomes sastāvā ir pārstāvji no galvenajām iestādēm, piemēram, EI, EEFIG, Horvātijas Reģionālās attīstības ministrijas, ES fondiem un starptautiskajiem komercfondiem.

SAISTĪTAIS PROJEKTS: UPER-I

SUPER-i projekta mērķis ir atbalstīt finansējumu energoefektivitātes (energoefektīvai) sociālo mājokļu fonda renovācijai visā Eiropā, vienlaikus palielinot atjaunojamās enerģijas īpatsvaru enerģijas galapatēriņā saskaņā ar šiem konkrētajiem mērķiem:

  • pielāgotas ePPP (EE publiskā un privātā sektora partnerības) un ceļveži;
  • Datu vākšana un apstrāde;
  • EE ieguldījumu integrēšana portfeļa pārvaldības stratēģijās;
  • informētība un atkārtojamība;
  • SUPER-i ceļvedis un platforma;
  • SUPER-i investīciju cauruļvadi.