ΚΈΝΤΡΟ ΓΝΏΣΗΣ 

Το Κέντρο Γνώσης του έργου REFINE θα χρησιμεύσει ως κόμβος πληροφοριών και στοιχείων  από τις συνεντεύξεις και αναλύσεις που πραγματοποιούνται από τους εταίρους του έργου REFINE.

Το Κέντρο Γνώσης του έργου REFINE θα αναλύσει τους υφιστάμενους μηχανισμούς αναχρηματοδότησης έργων ενεργειακής απόδοσης που διατίθενται στις συμμετέχουσες χώρες προκειμένου να συμβάλει στις συζητήσεις και διαβουλεύσεις που διενεργούνται σε εθνικό και ευρωπαίκό επίπεδο σχετικά με τη σύσταση μηχανισμών αναχρηματοδότησης.

Ως εκ τούτου, το Κέντρο Γνώσης REFINE θα είναι μια σημαντική πληροφοριών για τις εμπορικές τράπεζες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με στρατηγική εστίαση στην πράσινη χρηματοδότηση, τις ΕΕΥ, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την ενεργειακή απόδοση, τους διαμεσολαβητές της αγοράς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Το Κέντρο Γνώσης REFINE θα παρέχει επίσης πρόσβαση στα σχετικά αποτελέσματα των προηγούμενων έργων Transparense και QualitEE.

Stay tuned for more information on REFINE Knowledge Centre as it is developed

Πιλοτικές εφαρμογές του έργου REFINE

Πιλοτικές Εφαρμογές

The REFINE Project will conduct a number of pilot applications over its lifetime. The identification and implementation of pilot applications of the developed REFINE instruments and tools in real-life energy efficiency services projects is a core objective of the REFINE Project. Read More >>>

Δημοσιεύσεις του έργου REFINE

Refine Publications

Click here is view the most up to date Publications from the REFINE Project. Read More >>>