Πληροφορίες για το έργο βελτίωσης

Προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους της έως το 2030, απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για να καταστούν τα έργα ενεργειακής απόδοσης ελκυστικότερα για δυνητικούς επενδυτές και χρηματοπιστωτικούς ομίλους. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι η προώθηση της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών στην Ευρώπη θα είναι μια δράσης προτεραιότητας για το μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο REFINE προσδιόρισε την έλλειψη ελκυστικών επιλογών χρηματοδότησης για τις ενεργειακές υπηρεσίες ως σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη μιας λειτουργικής, ισχυρής αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών στην Ευρώπη.

Ως εκ τούτου, στόχος του έργου REFINE είναι να συμβάλει στην παροχή επαρκών και ελκυστικών πηγών χρηματοδότησης σε επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης. Κεντρικός στόχος της ανάπτυξης μιας ισχυρής αγοράς υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης είναι η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας πηγών χρηματοδότησης για τις ενεργειακές υπηρεσίες.

Οι βασικοί στόχοι του έργου REFINE είναι:

  • Προώθηση της αναχρηματοδότησης των έργων ενεργειακών υπηρεσιών
  • Ενίσχυση της χρήσης μηχανισμών αναχρηματοδότησης στην επιχειρηματική πρακτική των ενεργειακών υπηρεσικών

Οι ανωτέρω στόχοι θα επιτευχθούν μέσω της ανάπτυξης μηχανισμών αναχρηματοδότησης που θα επιτρέπουν στους παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών να ελαφρύνουν τον ισολογισμό τους, επιτρέποντας έτσι μελλοντικές επενδύσεις σε νέα έργα. Το έργο REFINE θα επιδιώξει επίσης να μειώσει τα κόστη αναχρηματοδότησης μέσω της τυποποίησης. Τέλος, το έργο θα διευκολύνει τη μεγαλύτερη εκτίμηση κινδύνου μέσω της αυξημένης διαφάνειας και της χρήσης πιστωτικών εγγυήσεων.

Από την αρχή, το έργο REFINE αναπτύσσει τις λύσεις της σε συνεργασία με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των παρόχων ενεργειακών υπηρεσιων, των διαμεσολαβητών της αγοράς και των ταμείων εγγυήσεων. Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, το έργο REFINE θα συνεργάζεται με τα εν λόγω ενδιαφερόμενα μέρη, χρησιμοποιώντας την εμπειρογνωσία τους για τον εντοπισμό και την άμβλυνση των κινδύνων που συνδέονται με την αναχρηματοδότηση έργων ενεργειακών υπηρεσικών. Θα επιδιωχθεί επίσης συντονισμός μεταξύ όλων των μερών για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των μηχανισμών αναχρηματοδότησης.

Downloadable project overviews are available here: REFINE leaflet and poster.

Η κοινοπραξία του έργου REFINE αποτελείται από 11 εταίρους από όλη την Ευρώπη με εμπειρία στους τομείς της αναχρηματοδότησης και της ενεργειακής απόδοσης. Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης υπ. αριθ. 894603.

Συμβουλευτική Επιτροπή

The REFINE External Advisory Board plays a strategic role in the project and provides experience, advice and feedback on how to achieve the overall project objectives. The advisory board consists of representatives of key institutions such as EI, EEFIG, Croatian Ministry of Regional Development and EU Funds (MA) and international commercial funds.

RELATED PROJECT: sUPER-I

The SUPER-i projecct aims to support the funding of EE (Energy Efficient) refurbishment of social housing stocks across Europe while increasing the share of renewable energy in the final energy consumption following these specific objectives:

  • Tailored ePPPs (EE Public Private Partnerships) and roadmaps;
  • Data gathering and processing;
  • Integration of EE investments within portfolio management strategies;
  • Awareness and Replicability;
  • SUPER-i Roadmap and Platform;
  • SUPER-i investment pipelines.