O projektu REFINE

Aby Evropská unie dosáhla svých cílů v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030, je zapotřebí značných investic, aby se projekty v oblasti energetické účinnosti zatraktivnit pro potenciální investory a finanční instituce. Evropská unie proto označila podporu trhu služeb v oblasti energetické účinnosti (EES) v Evropě za prioritu do budoucna.

V této souvislosti projekt REFINE financovaný EU označil nedostatek atraktivních možností financování projektů EES za hlavní překážku rozvoje fungujícího a robustního trhu EES v Evropě.

Cílem refinancování je proto přispět k dodávkám dostatečných a atraktivních zdrojů financování investic do energetické účinnosti. Ústředním bodem rozvoje silného trhu služeb v oblasti energetické účinnosti je zajištění dostupnosti zdrojů financování projektů EES.

Hlavními cíli projektu REFINE jsou:

  • Zvýšení refinancovatelnosti projektů EES
  • Zesilování využívání refinancování služeb EES

Výše uvedených cílů bude dosaženo rozvojem schémat refinancování, které poskytovatelům služeb EES umožní vyčistit jejich rozvahu, což umožní budoucí investice do nových projektů. Projekt rovněž usiluje o snížení transakčních nákladů na refinanční programy prostřednictvím standardizace. A konečně, projekt usnadní větší hodnocení rizik prostřednictvím větší transparentnosti a využívání úvěrových záruk.

Refine od počátku vyvíjí svá řešení ve spolupráci s klíčovými zúčastněnými stranami, včetně finančních institucí, poskytovatelů EES, zprostředkovatelů trhu a záručních fondů. V průběhu celého projektu bude společnost REFINE spolupracovat s těmito zúčastněnými stranami a bude používat jejich odborné znalosti k identifikaci a zmírnění rizik spojených s refinancováním projektů EES. Bude rovněž požadována koordinace mezi všemi stranami s cílem zlepšit znalosti o praktickém uplatnění schémat refinancování a podpořit celkové povědomí o přínosech refinančních programů o finanční proveditelnosti budoucích investic.

Přehledy projektů ke stažení jsou k dispozici zde: Leták a plakát REFINE.

Konsorcium REFINE se skládá z 11 partnerských organizací z celé Evropy s odbornými znalostmi v oblasti refinancování a projektů v oblasti energetické účinnosti. Projekt získal finanční prostředky z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 894603.

Externí poradní sbor

Externí poradní sbor REFINE hraje v projektu strategickou roli a poskytuje zkušenosti, rady a zpětnou vazbu ohledně toho, jak dosáhnout celkových cílů projektu. Poradní sbor se skládá ze zástupců klíčových institucí, jako jsou EI, EEFIG, chorvatské ministerstvo pro regionální rozvoj a fondy EU (MA) a mezinárodní komerční fondy.

Související projekt: sUPER-I

Cílem projektu SUPER-i je podpořit financování renovace sociálního bydlení v celé Evropě a zároveň zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie v návaznosti na tyto specifické cíle:

  • Na míru šité ePPP (partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti EE) a cestovní mapy;
  • Sběr a zpracování dat;
  • Integrace investic do EE v rámci strategií řízení portfolia;
  • Informovanost a replikovatelnost;
  • Plán a platforma SUPER-i;
  • Investiční potrubí SUPER-i.