REFINE VĀRDNĪCA

Svarīgu terminu definīcija projekta REFINE kontekstā

Ņemot vērā to, ka daži termini, kas ir svarīgi PROJEKTA REFINE kontekstā, netiek vienādi izmantoti visā Eiropā, mēs piedāvājam šādu definīciju sarakstu:

Energoefektivitātes paaugstināšana: Energoefektivitātes paaugstināšana tehnoloģisku, uzvedības un/vai ekonomisku pārmaiņu rezultātā

Energoefektivitātes uzlabošanas (EEI) darbība vai EEI pasākums: darbība, kuras rezultātā parasti veic pārbaudāmu, izmērāmu vai aplēšamu energoefektivitātes uzlabojumu

Energoefektivitātes paaugstināšanas (EEI) investīcijas: EEI pasākums, kas prasa izmantot sākotnējos ieguldījumus, parasti iesaistot finanšu iestādi, un neatkarīgi no tā, vai šie ieguldījumi ir saistīti ar datortehnikas iekārtām vai pakalpojumiem.

Energoefektivitātes pakalpojumi (EEP): Saskaņots uzdevums vai uzdevumu kopums, kas paredzēts energoefektivitātes uzlabošanai un citiem saskaņotiem veiktspējas kritērijiem. Energoefektivitātes pakalpojumi ietver energoauditu, kā arī darbību un verifikācijas apzināšanu, atlasi un īstenošanu. Sniedz dokumentētu aprakstu par ierosināto vai saskaņoto darbību satvaru un turpmāko pasākumu procedūru. Energoefektivitātes uzlabošanu mēra un pārbauda līgumā noteiktā laikposmā, izmantojot līgumā noteiktās metodes [EN 15900:2010]. Ja IVN ietver EEI ieguldījumus, tas var ietvert vai neietvert šo ieguldījumu finansēšanu.

Daļēji pakalpojumi, kas saistīti ar EEP: Pakalpojumi, kas ietver tikai EEP vērtības ķēdes daļas ("sastāvdaļas"), piemēram, projektēšana un īstenošana (izņemot, piemēram, verifikāciju), bet ir paredzēts, ka tieši vai netieši tiks uzlabota energoefektivitāte. Ja daļējie EEP ietver EEI ieguldījumus, tā var ietvert vai neietvert šo ieguldījumu finansēšanu.

EEP pakalpojumu sniedzējs: Uzņēmums, kas saviem klientiem piedāvā EEP. Vēl viens termins, ko bieži lieto šajā kontekstā, ir ESKO (energopakalpojumu uzņēmums), bet šis termins galvenokārt ir saistīts ar energoefektivitātes pakalpojumu līgumu (EPL) vai energoapgādes līgumu (ESC) nodrošināšanu, kas ir īpaši EEP veidi.

Energoefektivitātes pakalpojumu līgums (EPL): Visaptveroša energopakalpojumu pakete, kuras mērķis ir garantēt ēku vai ražošanas procesu energoefektivitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanu. Ārējs energopakalpojumu uzņēmums (ESKO) veic individuāli atlasāmu pakalpojumu kopu (plānošana, būvniecība, ekspluatācija & uzturēšana, (iepriekšējs) finansējums, lietotāju motivācija ...) un pārņem tehnisko un ekonomisko rādītāju riskus un garantijas. Lielākā daļa projektu ietver trešo pušu finansējumu. Pakalpojumus galvenokārt apmaksā no nākotnes ietaupītajām enerģijas izmaksām (Graz Energy Agency Ltd, 2008).

Finansēšanas modeļi tirgus izaugsmei: Finansēšanas modeļi, kas ļauj EEP sniedzējiem atbrīvot savu bilanci, tādējādi iegūstot finansiālu rīcības brīvību jauniem projektiem. Daudzos gadījumos šie modeļi ietver refinansēšanas shēmas.

Refinansēšana: REFINE projekta kontekstā mēs saprotam, ka tas ir modelis, kurā EEP sniedzējs pārdod un refinansēšanas iestāde iegūst debitoru parādus, kas jāmaksā EEP klientam, tādējādi vadot sākotnējās finansēšanas struktūras pārstrukturēšanu, kas varētu būt nodrošināta ar EEP sniedzēja naudas plūsmu, kredītu finansēšanu, līzingu finansējumu vai citiem finanšu līdzekļiem.

Debitoru parādu pārdošana vaiprasījumu pārdošana: jumta termins jebkura veida debitoru parādu pirkšanas līgumiem, kas ļauj uzņēmumam (mūsu gadījumā EEP sniedzējam) pārdot vēl neapmaksātos rēķinus vai paredzamos debitoru parādus no saviem klientiem.

Cesija: REFINE projektā mēs saprotam cesiju kā juridisko terminu debitoru parādu pirkšanā.

Faktorings: REFINE projektā mēs izmantojam šo terminu īpašam debitoru parādu pirkšanas līgumu veidam, kur tiek pārdoti īstermiņa debitoru parādi. Nemaksāšanas risks paliek pārdevēja.

Forfaitings: REFINE projektā šo terminu saprotam, kā ilgtermiņa dabitoru parādu pirkšanu, parasti bez regresa tiesībām. (plaši izmanto eksporta biznesā)