Institucije za refinanciranje

U kontekstu projekta REFINE, u ovom sazivu razumijemo model u kojem pružatelj usluga EES-a prodaje, a institucija za refinanciranje stječe potraživanja koja će platiti klijent EES-a, što dovodi do restrukturiranja početnog ustroja financiranja koje je možda osigurano novčanim tokom pružatelja EES-a, kreditnim financiranjem, financiranjem leasinga ili drugim financijskim sredstvima.

Institucije za refinanciranje tradicionalno stječu buduća potraživanja na prodaju od pružatelja usluga EES-a nakon provedbe početnog ulaganja u energetsku učinkovitost. Institucije za refinanciranje mogu biti poslovne banke koje mogu, ali i ne moraju biti uključene u financiranje zajmova prema dotičnom pružatelju usluga EES-a ili tematskim investicijskim fondovima, koje obično predstavljaju specijalizirani upravitelji fondova koji traže dugoročni angažman u ulaganjima u energetsku učinkovitost.

Što REFINE znači za institucije za refinanciranje

REFINE će razraditi koncepte instrumenata refinanciranja, koji opisuju ključne aspekte takvih programa u smislu prijedloga vrijednosti, struktura, poslovnih modela, pokrivenosti rizikom, koraka procesa, troškova, organizacija domaćina, dionika i okvirnih uvjeta, kako bi se informiralo o njihovoj nacionalnoj provedbi.

REFINE će nastojati standardizirati ugovorne odredbe koje su potrebne za prodaju potraživanja. U tom kontekstu normizacija se uglavnom odnosi na neke propise iz ugovora o EES-u između klijenta EES-a i pružatelja usluge EES-a, a potencijalno i na određene odredbe ugovora o zajmu između pružatelja usluge EES-a i institucije koja osigurava početno financiranje ulaganja.

REFINE će razviti sustav ocjenjivanja koji pomaže u brzoj i niskoj cijeni procjene refinanciranja projekata EES-a. Takav sustav ocjenjivanja mogao bi postati važna usluga olakšavanja za lakše povezivanje pružatelja usluga EES-a koji traže ponude za refinanciranje i institucija za refinanciranje koje traže mogućnosti kupnje.

REFINE će podupirati izgradnju kapaciteta za financijske institucije i ulagače. Elementi izgradnje kapaciteta u projektu kombiniraju se s pristupom učenja kroz testiranje programa refinanciranja, kao i s pratećim alatima koji su razvijeni u okviru projekta u uvjetima tržišne prakse.

REFINE će razviti poslovne modele za određene usluge olakšavanja poslovnih procesa, a koje su relevantne za modele refinanciranja te ih testirati na pilot-područjima.

REFINE će stvoriti bazu podataka o instrumentima refinanciranja za projekte energetske učinkovitosti dostupne u zemljama sudionicama, u kojoj će se pružiti informacije o nacionalnoj i međunarodnoj raspravi o refinanciranju enregetske usluge.