Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Στο πλαίσιο του έργου REFINE, κατανοούμε σύμφωνα με αυτόν τον όρο ένα μοντέλο, όπου ένας πάροχος ενεργειακών υπηρεσιών εκχωρεί και ένα ίδρυμα αναχρηματοδότησης αποκτά μελλοντικές χρηματορροές που πρέπει να καταβληθούν από τον πελάτη στον πάροχο ενεργειακών υπηρεσικών, οδηγώντας έτσι σε αναδιάρθρωση της αρχικής χρηματοδότησης που μπορεί να έχει εξασφαλιστεί μέσω ιδίων κεφαλαίων, τραπεζικών πιστώσεων, χρηματοδοτικής μίσθωσης ή άλλων πηγών χρηματοδότησης του παρόχου ενεργειακών υπηρεσικών.

Παραδοσιακά, τα ιδρύματα αναχρηματοδότησης αποκτούν μελλοντικές χρηματορροές προς πώληση από παρόχους ενεργειακών υπηρεσικών μετά την υλοποίηση της αρχικής τους επένδυσης. Τα ιδρύματα αναχρηματοδότησης μπορεί να είναι εμπορικές τράπεζες – οι οποίες ενδέχεται να συμμετέχουν ή όχι στη χρηματοδότηση δανείων προς τον αντίστοιχο πάροχο – ή θεματικά επενδυτικά ταμεία – που συνήθως εκπροσωπούνται από ειδικούς διαχειριστές κεφαλαίων που αναζητούν μακροπρόθεσμη συμμετοχή σε επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας.

Τι σημαίνει το έργο REFINE για τα Ιδρύματα Αναχρηματοδότησης

Το έργο REFINE θα αναπτύξει τις βασικές έννοιες των μηχανισμών αναχρηματοδότησης.

Το έργο REFINE θα επιδιώξει να τυποποιήσει τις διατάξεις των συμβάσεων ενεργειακών υπηρεσιών που απαιτούνται για την εκχώρηση μελλοντικών ταμειακών ροών. Στο πλαίσιο αυτό, η τυποποίηση αναφέρεται κυρίως σε ορισμένες διατάξεις μιας σύμβασης παροχής ενεργειακών υπηρεσιών μεταξύ του πελάτη  και του παρόχου, και ενδεχομένως σε ορισμένες διατάξεις της δανειακής σύμβασης μεταξύ του παρόχου και του ιδρύματος που παρέχει την αρχική χρηματοδότηση της επένδυσης.

Το έργο REFINE θα αναπτύξει ένα σύστημα αξιολόγησης που θα συμβάλλει στην αξιολόγηση της αναχρηματοδότησης των ενεργεικών υπηρεσιών γρήγορα και με χαμηλό κόστος. 

Το έργο REFINE διενεργήσεις δράσεις επιμόρφωσης για τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους και τους επενδυτές. 

Το έργο REFINE θα αναπτύξει επιχειρηματικά μοντέλα για συγκεκριμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με την αναχρηματοδότηση ενεργειακών υπηρεσιών, τα οποία θα δοκιμαστούν σε πιλοτικά έργα.

Το έργο REFINE θα δημιουργήσει μια βάση δεδομένων σχετικά με ενεργειακές υπηρεσίες που υλοποιήθηκαν μέσω μηχανισμών αναχρηματοδότησης των έργων.