Ταμεία Εγγυοδοσίας

To έργο REFINE ορίζει τα Ταμεία Εγγυοδοσίας ως  κρατικά ή κρατικά υποστηριζόμενα ιδρύματα που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε άλλες επιχειρήσεις (π.χ. εξαγωγική βιομηχανία), αλλά σπάνια ασχολούνται με την εξασφάλιση των πιστωτικών κινδύνων των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης.

Στο πλαίσιο του έργου, η θεσμοθέτηση Ταμείου Εγγυοδοσίας για έργα ενεργειακής αποδοτικότητας θα αποτελέσει κύριο στόχο του έργου στην Αυστρία, Σλοβενία, Ελλάδα και Λετονία.

Τι σημαίνει το έργο REFINE για τα Ταμεία Εγγυοδοσίας

Το έργο REFINE θα διεξάγει μικρά επιμορφωτικά σεμινάρια για φορείς της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών (π.χ. Τεχνικές Υπηρεσίες δημόσιων οργανισμών, παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κλπ.).

Το έργο REFINE ελπίζει να προωθήσει την αναχρηματοδότηση έργων ενεργειακής απόδοσης μέσω Ταμείων Εγγυοδοσίας.

Το έργο REFINE θα αναπτύξει επιχειρηματικά μοντέλα για συγκεκριμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με την αναχρηματοδότηση ενεργειακών υπηρεσιών, τα οποία θα δοκιμαστούν σε πιλοτικά έργα.

Το έργο REFINE θα δημιουργήσει μια βάση δεδομένων σχετικά με ενεργειακές υπηρεσίες που υλοποιήθηκαν μέσω μηχανισμών αναχρηματοδότησης των έργων.

Το έργο REFINE θα αναπτύξει ένα σύστημα αξιολόγησης που θα συμβάλλει στην αξιολόγηση της αναχρηματοδότησης των ενεργεικών υπηρεσιών γρήγορα και με χαμηλό κόστος.