Γλωσσάριο έργου REFINE

Ορισμός σημαντικών όρων του έργου REFINE

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ορισμένοι από τους όρους που είναι σημαντικοί για το έργο REFINE δεν χρησιμοποιούνται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την Ευρώπη, παρουσιάζουμε τον ακόλουθο κατάλογο ορισμών:

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ως αποτέλεσμα τεχνολογικών, συμπεριφορικών ή/και οικονομικών αλλαγών

Δράση βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης: Δράση που κανονικά οδηγεί σε επαληθεύσιμη, μετρήσιμη ή εκτιμούμενη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Επενδύσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης: Ένα μέτρο που απαιτεί τη χρήση επένδυσης, συνήθως μέσω της συμμετοχής ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, και ανεξάρτητα από το αν οι επενδύσεις αυτές σχετίζονται με εγκαταστάσεις ή υπηρεσίες.

Ενεργειακή Υπηρεσία: Συμφωνημένη υπηρεσία που για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και άλλα συμφωνημένα κριτήρια επιδόσεων. Η ενεργειακή υπηρεσία περιλαμβάνει τον αρχικό ενεργειακό έλεγχο, καθώς και τον προσδιορισμό, επιλογή και υλοποίηση των δράσεων, καθώς και την επαλήθευση του αποτελέσματος. Παρέχεται τεκμηριωμένη περιγραφή του προτεινόμενου ή συμφωνηθέντος πλαισίου για τις δράσεις και της διαδικασίας παρακολούθησης. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μετράται και επαληθεύεται για συμβατικά καθορισμένη χρονική περίοδο μέσω συμβατικά συμφωνημένων μεθόδων [EN 15900:2010]. Εάν η ενεργειακή υπηρεσία περιλαμβάνει επενδύσεις, μπορεί να περιλαμβάνει ή να μην περιλαμβάνει χρηματοδότηση των επενδύσεων αυτών.

Υπηρεσίες που συνδέονται με ενεργειακές υπηρεσίς: Υπηρεσίες που περιλαμβάνουν μόνο μέρη («στοιχεία») της αλυσίδας αξίας των ενεργειακών υπηρεσιών, όπως ο σχεδιασμός και η υλοποίηση (εξαιρουμένης της επαλήθευσης, για παράδειγμα), αλλά έχουν σχεδιαστεί για να οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Εάν η υπηρεσία περιλαμβάνει επενδύσεις, μπορεί να περιλαμβάνει ή να μην περιλαμβάνει χρηματοδότηση των επενδύσεων αυτών.

Πάροχος Ενεργειακών Υπηρεσικών: Μια εταιρεία που προσφέρει ενεργειακές υπηρεσία στους πελάτες της. Ένας άλλος όρος που χρησιμοποιείται συχνά σε αυτό το πλαίσιο είναι η Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), αλλά αυτός ο όρος συνδέεται κυρίως με την παροχή Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) ή Συμβάσεων Παροχής Ενέργειας, οι οποίες είναι συγκεκριμένες μορφές ενεργειακών υπηρεσιών.

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ): Μια ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειακών υπηρεσιών με στόχο την εγγυημένη βελτίωση της ενεργειακής και οικονομικής αποδοτικότητας των κτιρίων ή των διαδικασιών παραγωγής. Μια  Εταιρεία  Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) πραγματοποιεί ένα μίγμα υπηρεσιών (σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση, (προ) χρηματοδότηση, κίνητρα των χρηστών ...) και αναλαμβάνει κινδύνους και εγγυήσεις τεχνικής και οικονομικής απόδοσης. Τα περισσότερα έργα περιλαμβάνουν Χρηματοδότηση από Τρίτους (ΧΑΤ). Η αμοιβή των υπηρεσικών προκύπτουν κυρίως από το οικονομικό όφελος της εξοικονομούμενης ενέργειας (Graz Energy Agency Ltd, 2008).

Μοντέλα χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της αγοράς: Μοντέλα χρηματοδότησης που επιτρέπουν στους παρόχους ενεργειακών θπηρεσιών να ελαφρύνουν τον ισολογισμό τους, κερδίζοντας έτσι χρηματοδοτικά περιθώρια για νέα έργα. Σε πολλές περιπτώσεις, τα μοντέλα αυτά περιέχουν ένα καθεστώς αναχρηματοδότησης.

Αναχρηματοδότηση: Στο πλαίσιο του έργου REFINE, ορίζεται ως ένας μηχανισμός, όπου ένας πάροχος ενεργειακών υπηρεσιών εκχωρεί και ένα ίδρυμα αναχρηματοδότησης αγοράζει τις μελλοντικές χρηματορροές που πρέπει να καταβάλει ένας πελάτης στον πάροχο της ενεργειακής υπηρεσίας, οδηγώντας έτσι στην αναδιάρθρωση της αρχικής χρηαμτοδότησης που μπορεί να έχει εξασφαλιστεί μέσω των ταμειακών ροών, της χρηματοδότησης πιστώσεων, της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή άλλων χρηματοδοτικών μέσων του παρόχου των ενεργειακών υπηρεσιών.

Εκχώρηση μελλοντικών χρηματορροών: όρος για κάθε είδους συμφωνίας εκχώρησης μελλοντικών χρηματορροών που επιτρέπουν σε μια εταιρεία (στην περίπτωσή μας ένας πάροχος ενεργειακών υπηρεσιών) να εκχωρήσει μελλοντικών χρηματορροών των πελατών τους.

Factoring: Στο έργο REFINE χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο για μια συγκεκριμένη μορφή εκχώρησης χρηματορρών, όπου πωλούνται βραχυπρόθεσμες χρηματορρόες. Ο κίνδυνος μη πληρωμής παραμένει στον πωλητή.

Forfaiting: Στο έργο REFINE ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για την εκχώρηση μακροπρόθεσμων χρηματορροών χωρίς δικαίωμα προσφυγής. (ευρέως χρησιμοποιημένος στις εξαγωγικές επιχειρήσεις)