Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών

Το έργο REFINE ορίζει έναν Πάροχο Ενεργειακών Υπηρεσιών ως εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης στους πελάτες της. Ένας άλλος όρος που χρησιμοποιείται συχνά σε αυτό το πλαίσιο είναι η Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), αλλά αυτός ο όρος συνδέεται κυρίως με την παροχή Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) ή Συμβάσεων Παροχής Ενέργειας, οι οποίες αποτελούν ειδικές μορφές των ενεργειακών υπηρεσιών.

Οι πάροχοι ενεργειακών υπηρεσικών προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως την εκπόνση ενεργειακών ελέγχων και επιθεωρήσεων, παρακολούθηση και διαχείριση ενέργειας, σχεδιασμό και υλοποίηση έργων και παροχή ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού στους πελάτες τους.

Τι σημαίνει το έργο REFINE για τους παρόχους ενεργειακών υπηρεσικών

Η REFINE θα αναλύσει υφιστάμενους μηχανισμούς αναχρηματοδότησης στην αγορά ενεργειακών υπηρεσικών σε μεμονωμένες χώρες, στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής.

Το REFINE θα φιλοξενήσει δύο Ευρωπαϊκές Ημερίδες διάρκειας και δύο Εθνικές Ημερίδες διαβούλευσης για την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ φορέων της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών.

Το έργο REFINE θα αναπτύξει πρότυπες διατάξεις για σύμβασεις τύπου ΣΕΑ που αφορούν στην αναχρηματοδότηση έργων ενεργειακών υπηρεσιών, οι οποίοι θα προσαρμοστούν για τις εθνικές ιδιαιτερότητες.

Το έργο REFINE θα αναπτύξει επιχειρηματικά μοντέλα για συγκεκριμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με την αναχρηματοδότηση ενεργειακών υπηρεσιών, τα οποία θα δοκιμαστούν σε πιλοτικά έργα.

Το έργο REFINE θα δημιουργήσει μια βάση δεδομένων σχετικά με ενεργειακές υπηρεσίες που υλοποιήθηκαν μέσω μηχανισμών αναχρηματοδότησης των έργων.

Το έργο REFINE θα αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό που θα παρουσιαστεί σε μια σειρά εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και διαδικτυακών σεμιναρίων. Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από διαφάνειες παρουσίασης, ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης, βίντεο σύντομης μάθησης καθώς και διαδικτυακή πύλη ανάπτυξης ικανοτήτων ενσωματωμένη στην ιστοσελίδα του έργου. Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού θα επικεντρωθεί στους παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών.

Το REFINE θα συνδράμει στη συνολική  ανάπτυξη ικανοτήτων για τους παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, με στόχο να τους καθοδηγήσει στην συχνά πολύπλοκη εφαρμογή των μηχανισμών αναχρηματοδότησης.