SLOVNÍČEK PROJEKTU REFINE

Definice důležitých pojmů v rámci projektu REFINE

S ohledem na skutečnost, že některé termíny, které jsou důležité v souvislosti s projektem REFINE, nejsou v celé Evropě používány jednotným způsobem, představujeme následující seznam definic:

Zvýšení energetické účinnosti: Zvýšení energetické účinnosti v důsledku technologických, behaviorálních a/nebo ekonomických změn

Opatření ke zvýšení energetické účinnosti (EEI) nebo opatření EEI: Opatření, které obvykle vede k ověřitelnému, měřitelnému nebo odhadnutelnému zlepšení energetické účinnosti

Investice do zvýšení energetické účinnosti (EEI) : Opatření EEI, které vyžaduje použití počátečních investic, obvykle prostřednictvím zapojení finanční instituce, a bez ohledu na to, zda tyto investice souvisejí s hardwarovými instalacemi nebo službami.

Služba energetické účinnosti (EES): Dohodnutý úkol nebo úkoly navržené tak, aby vedly ke zvýšení energetické účinnosti a dosáhly dalších dohodnutým výsledků. Systém EES zahrnuje energetický audit, jakož i identifikaci, výběr a provádění opatření a verifikaci. Předloží se zdokumentovaný popis navrhovaného nebo dohodnutého rámce pro opatření a následný postup. Zlepšení energetické účinnosti se měří a ověřuje během smluvně stanoveného časového období prostřednictvím smluvně dohodnutých metod [EN 15900:2010]. Pokud systém EES zahrnuje investice EEI, může, ale nemusí zahrnovat financování těchto investic.

Dílčí služby spojené s EES: Služby, které zahrnují pouze díly ("komponenty") hodnotového řetězce EES, jako je návrh a implementace (například s výjimkou ověřování), ale jsou navrženy tak, aby přímo nebo nepřímo vedly ke zlepšení energetické účinnosti. Pokud částečné služby EES zahrnují investice EEI, může, ale nemusí zahrnovat financování těchto investic.

Poskytovatel EES: Společnost, která svým klientům nabízí služby EES. Dalším termínem, který se v této souvislosti často používá, je ESCO (společnost provozující energetické služby), ale tento pojem je většinou spojen s energetickými službami se zaručeným výsledkem (EPC) nebo energetickým kontraktingem, tj. smlouvou o dodávkách energie (ESC), což jsou specifické formy systému EES.

Energetické služby se zaručeným výsledkem (EPC): Komplexní balíček energetických služeb zaměřený na zaručené zlepšení energetické a nákladové efektivnosti budov nebo výrobních procesů. Poskytovatel energetických služeb (ESCo) provádí individuálně volitelný soubor služeb (plánování, výstavba, provoz a údržba, (před-) financování, motivace uživatelů ...) a přebírá technická a ekonomická rizika a poskytuje záruky. Většina projektů zahrnuje financování třetími stranami. Služby jsou převážně placeny z budoucích ušetřených nákladů na energii (Graz Energy Agency Ltd, 2008).

Modely financování pro růst trhu: Modely financování, které poskytovatelům služeb EES umožňují vyčistit svou rozvahu, čímž získají prostor pro financování nových projektů. V mnoha případech tyto modely obsahují schéma refinancování.

Refinancování: V souvislosti s projektem REFINE chápeme tímto termínem model, kdy poskytovatel EES prodává a refinanční instituce získává pohledávky, které má zaplatit klient EES. tím dochází k restrukturalizaci počátečního nastavení financování, které mohlo být zajištěno prostřednictvím peněžního toku poskytovatele EES, úvěrového financování, leasingového financování nebo jiných finančních prostředků.

Prodej pohledávek je zastřešující termín pro jakýkoli druh odkupu pohledávek, které společnosti (v našem případě poskytovateli EES) umožňují odprodat dosud nezaplacené pohledávky nebo očekávané pohledávky svými zákazníky.

Cese: V projektu REFINE chápeme cesi jako právní termín pro postoupení pohledávek.

Faktoring: V projektu REFINE používáme tento termín pro konkrétní formu kupních smlouv o pohledávkách, kde se prodávají krátkodobé pohledávky. Riziko neplacení zůstává na prodávajícím.

Forfaiting: V projektu REFINE se tento termín používá k prodeji dlouhodobějších pohledávek obvykle bez postihu (široce používaný ve vývozním průmyslu)