Regea logotips ar apmali

Ziemeļrietumu Horvātijas Reģionālā enerģētikas aģentūra (North West Croatia Regional Energy Agency - REGEA)

REGEA kā bezpeļņas iestādi 2008. gadā izveidoja Zagrebas apgabals, Karlovacas apgabals, Krapinas-Zagorjes apgabals un Zagrebas pilsēta. REGEA galvenie mērķi un uzdevums ir veicināt reģionālo ilgtspējīgu attīstību enerģētikas un vides aizsardzības jomā, īstenojot energoefektivitātes pasākumus un izmantojot atjaunojamos energoresursus, cieši sadarbojoties ar publisko un privāto sektoru. REGEA ir plaša pieredze valsts un ES finansētu energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas projektu izstrādē un koordinēšanā, jo īpaši būvniecības un infrastruktūras nozarē. Aģentūras darba galveno uzmanību ir pievērsusi publiskā sektora dalībnieki, lai gan aģentūra intensīvi sadarbojas ar privātajiem ieguldītājiem arī atjaunojamās enerģijas projektu sagatavošanā un izstrādē. Viena no RAGEA svarīgajām darba jomām ietver ne tikai stratēģisku un plānošanas dokumentu sagatavošanu valsts līmenī, bet arī tās dibinātāju (t. i., reģionālo iestāžu) un citām Horvātijas pilsētām.

Veicamie darbi šajā jomā ietver gan stratēģisku dokumentu izstrādi (valsts/reģionālās ilgtermiņa dekarbonizācijas stratēģijas un NEKP), palīdzību lēmumu pieņēmējiem liela mēroga ēku un infrastruktūras atjaunošanas projektu sagatavošanā un īstenošanā, gan alternatīvu finansēšanas modeļu veicināšanu, gan jaunu tehnisko un finanšu tendenču un instrumentu izplatīšanu.

Vēl viena svarīga darba un speciālo zināšanu joma ir inovatīvu finanšu modeļu izstrāde un īstenošana, pamatojoties uz projektu/ieguldījumu apkopošanu, kas ir piemērojami gan reģionālā, bet arī valsts līmenī. REGEA īsteno vienīgo ELENA finansēto projektu Horvātijā (projekts Newlight un RePuBLEEc), kas paredz infrastruktūras rekonstrukcijas kapitālieguldījumus vismaz 50 miljonu eiro apmērā, izmantojot ESCO shēmas, balstoties uz standartizētu dokumentāciju (inventarizācijas datu vākšana un analīze, līgums un iepirkuma dokumentācija utt.)

Jūsu uzņēmuma loma REFINE projektā

Būdams 5. darba grupas "Zināšanu integrācija un spēju veidošana" vadītājs, REGEA ir atbildīgs par projekta līmenī izmantotā mācību materiāla satura izstrādi, lai veicinātu lielāku tirgus iesaisti zaļajās finansēs finanšu iestādēs, EES pakalpojumu sniedzējiem, struktūrfondu vadošajās iestādēs, valsts iestādēs un veicinātājos.

Papildus darbam ar mācību materiālu saturu REGEA centīsies inicializēt izmēģinājuma refinansēšanas un garantiju shēmas Horvātijā, vienlaikus atvieglojot refinansēšanas instrumentu ieviešanu. REGEA arī strādās pie valstu stratēģisko partnerību izveides un ieguldījumu projektu rezultātu izplatīšanā valsts un ES līmenī.