Λογότυπο Regea με περίγραμμα

North West Croatia Regional Energy Agency (REGEA)

Η REGEA ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικό ίδρυμα από την Κομητεία Ζάγκρεμπ, την Κομητεία Κάρλοβατς, την Κομητεία Κραπίνα-Ζάγκρεβιε και την Πόλη του Ζάγκρεμπ το 2008. Οι κύριοι στόχοι και ο ρόλος του REGEA είναι η προώθηση και η ενθάρρυνση της περιφερειακής βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς της ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της εφαρμογής μέτρων ενεργειακής απόδοσης και της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω της στενής συνεργασίας με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Η REGEA έχει εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη και τον συντονισμό εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων έργων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως στον τομέα των κτιρίων και των υποδομών. 

Το πεδίο των εργασιών στον τομέα αυτό κυμαίνεται από την ανάπτυξη στρατηγικών εγγράφων, την παροχή βοήθειας στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για την προετοιμασία και την υλοποίηση έργων ανακαίνισης κτιρίων και υποδομών μεγάλης κλίμακας έως την προώθηση εναλλακτικών μοντέλων χρηματοδότησης και τη διάδοση νέων τεχνικών και χρηματοδοτικών τάσεων και μέσων.

Ένας άλλος βασικός τομέας εργασίας και εμπειρογνωμοσύνης έγκειται αφορά την εφαρμογή καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών που βασίζονται στη συγκέντρωση έργων/επενδύσεων, τα οποία εφαρμόζονται σε περιφερειακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Η REGEA υλοποιεί το μοναδικό έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ELENA στην Κροατία (έργο Newlight και RePuBLEEc) το οποίο προβλέπει επένδυση κεφαλαίου ανακατασκευής υποδομών ύψους τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΕΕΥ.

Your company’s role in the REFINE Project

Ως επικεφαλής του πακέτου εργασίας 5: Ενσωμάτωση της γνώσης και ανάπτυξη ικανοτήτων, η REGEA είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του περιεχομένου του εκπαιδευτικού υλικού του έργου, με στόχο την  αυξημένη συμμετοχή της αγοράς στην πράσινη χρηματοδότηση .

Εκτός από την ανάπτυξη του υλικού κατάρτισης, η REGEA θα προσπαθήσει να προετοιμάσει πιλοτικά προγράμματα αναχρηματοδότησης και εγγυήσεων στην Κροατία, παράλληλα με τη διευκόλυνση της υιοθέτησης μηχανισμών αναχρηματοδότησης. Η REGEA θα εργαστεί επίσης για τη δημιουργία εθνικών στρατηγικών εταιρικών σχέσεων και τη συμβολή στη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου σε εθνικό και Ευωπαϊκό επίπεδο.