Διαμεσολαβητές αγοράς

Το έργο REFINE έχει επικοινωνήσει με διαμεσολαβητές της αγοράς, όπως τα ενεργειακά κέντρα και εξειδικευμένα γραφεία συμβούλών που μπορεί να ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα του έργου.

Ανάλογα με τη σύσταση σε κάθε μεμονωμένη χώρα, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην τυποποίηση των μηχανισμών αναχρηματοδότησης. Η έλλειψη επαρκών υπηρεσιών διευκόλυνσης της αγοράς έχει προηγουμένως προσδιοριστεί ως λόγος για την μικρή διείσδυση των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης στην αγορά της Ευρώπης.

Τι σημαίνει το έργο REFINE για τους διαμεσολαβητές της αγοράς

To έργο REFINE θα συνδράμει στην προώθηση υπηρεσιών διευκόλυνσης που θα υποστηρίζουν τους μηχανισμού αναχρηματοδότησης.

Το έργο REFINE θα διεξαγάγει σειρά συνεντεύξεων με εμπειρογνώμονες στον τομέα ενεργειακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των διαμεσολαβητών της αγοράς, οι οποίες θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη τυχόν νέων μηχανισμών αναχρηματοδότησης.

Το έργο REFINE θα αναπτύξει ένα σύστημα αξιολόγησης που θα συμβάλλει στην αξιολόγηση της αναχρηματοδότησης των ενεργεικών υπηρεσιών γρήγορα και με χαμηλό κόστος. 

Το έργο REFINE θα αναπτύξει επιχειρηματικά μοντέλα για συγκεκριμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με την αναχρηματοδότηση ενεργειακών υπηρεσιών, τα οποία θα δοκιμαστούν σε πιλοτικά έργα.

Το έργο REFINE θα συμβάλει στην ανάπτυξη τυποποιημένων υπηρεσιών διαμεσολάβησης για την προώθηση της αναχρηματοδότησης ενεργειακών υπηρεσιών στις ευρωπαϊκές αγορές. 

Το έργο REFINE θα δημιουργήσει μια βάση δεδομένων σχετικά με ενεργειακές υπηρεσίες που υλοποιήθηκαν μέσω μηχανισμών αναχρηματοδότησης των έργων.